Một vài dự đoán về SEO Việt Nam từ nửa sau 2013

SEO tại Việt Nam hiện nay thực sự là một thị trường bát nháo với đủ mọi kiểu làm SEO. Nếu ví von bằng hình ảnh sự tiến bộ của văn minh loài người thì, SEO tại Phương tây thì đã đạt tới trình độ của thời kỳ văn minh hiện đại còn SEO tại Việt Nam thì mới ở thời kì … đồ đá.